नगरपालिकामा नक्सा पास गर्ने प्रकृया
  • 86

नक्सा पास गर्ने प्रकृयाहरु


नक्सा पास गर्नु अगाडी नक्सा पास भनेको के हो र नक्सा पास किन गर्नुपर्छ भनेर जान्नु आवश्यक हुन्छ । नक्सा पास भनेको कुनै पनि भवन निर्माण गर्नको लागि राष्ट्रिय भवन निर्माण मापदण्ड र विभिन्न तहगत सरकारबाट तोकिएको प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गर्ने गरी भवनको नाप नक्सा डिजाइनको विवरण उल्लेख गरी भवन निर्माण अनुमति माग्ने कार्यलाई नक्सा पास भनिन्छ । भवनको नाप, नक्सा, डिजाइन समेतको विवरण उल्लेख गरी निर्माण अनुमति दिने कार्यलाई नक्सा पास भनिन्छ । मुख्यतया नागरिकको सुविधा र सुरक्षा प्रत्याभूति गर्नको लागि व्यवस्थित वस्ती विकास कार्यलाई सुरक्षित गर्नको लागि नक्सा पास गर्ने गरिन्छ । यसबाट नागरिकको बसोबासको अभिलेख राख्न सकिन्छ र साथै नागरिकका आधारभूत सुविधा सम्बन्धि विभिन्न योजनाहरु भविष्यमा बनाउन सकिन्छ ।

 

नक्सा पास गर्नको लागि आवश्यक कागजातहरू :-

नक्सा पास गर्ने प्रकृया जान्नु भन्दा अगाडी नक्सा पास गर्नका लागि आवश्यक कागजातको जानकारी प्राप्त गर्न आवश्यक हुन्छ । नक्सा पासका लागि आवश्यक कागजातहरु तल दिइएको छ ।

१। जग्गा धनी प्रमाणपत्र प्रमाणित प्रतिलिपि

२ चालु आर्थिक वर्षको मालपोत तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

३। जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जामा फोटो नभएको भए नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि

४। कित्ता नम्बर स्पष्ट भएको नापी प्रमाणित नक्शा ब्लु प्रिन्ट

५। पास गरिने नक्साको फोटोकपी वा ब्लुप्रिन्ट

६। डिजाइनरको इजाजतपत्रको नवीकरण सहितको सरोकारवालाबाट प्रमाणित फोटोकपी

७। मञ्जुरी लिइ बनाउने भएमा नक्सा वालाले वडा कार्यालयमा मुद्दा शाखाको रोहवरमा भएको मञ्जुरीनाको सक्कल

८। भवन निर्माण हुने जग्गामा पुग्ने बाटो प्रष्ट नभएमा वडाको रोहवरमा बाटोको मञ्जुरीनामाको सक्कल

९। जग्गा कुनै निकायमा धितोको लागि सुरक्षित राखिएको भए सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृतिपत्र

१०। नक्शावाला मोही भएमा जग्गा धनी वा गुठीको स्वीकृतिपत्र

११। वारेश राखी नक्सा पास गर्ने भए वारिसको प्रमाणितको प्रतिलिपि

 


नक्सा पास गर्नको लागि आवश्यक सरकारी प्रकृया

नक्साको डिजाइन गरिसकेपछि र नक्सा पास गर्नको लागि चाहिने सम्पूर्ण कागजात जुटाइसकेपछि नक्सा पास गर्ने प्रकृया सुरु हुन्छ । नक्सा पास गर्ने विधिवत प्रक्रिया तल दिइएको छ ।

 

१। सबैभन्दा पहिला निवेदकले नक्सा सहित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोकेको ढाँचामा दरखास्त दिनुपर्छ ।

२। दरखास्त दिइसकेपछि सबैभन्दा पहिला भवन निर्माणबाट सँधियारलाई कुनै मर्का पर्छ कि भनेर नगरपालिका वा गाउँपालिकाले सम्पूर्ण विवरण खुलाइ १५ दिने सूचना जारी गर्छ । यो सूचना तीन ठाउँमा टाँस हुन्छ कार्यालयमा सँधियारको घरदैलोमा र भवन निर्माण हुने ठाउँमा । आजभोलि यो सूचना नक्सावाला आफैँले लिएर गएर सँधियारलाई भेटेर साँध सिमाना र नक्सा ठीक छ पछि कुनै उजुर बाजुर गर्ने छैन भनी सही गराउने पनि चलन छ ।

३। सूचनाको म्याद नाघेको र सँधियारको अनुमति प्राप्त भएको ३ दिनभित्र नेपाल सरकारले तोकेको बस्ति विकासऽ शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम भवन निर्माण गर्न मिल्ने वा नमिल्ने कुराको जाँचबुझ गरी नक्सा दर्ता शाखाको सम्बन्धित कर्मचारीले जाँचबुझ प्रतिवेदन दिन्छ । प्रतिवेदनले नक्सा ठीक छैन भनेर देखाएमा नक्सालाई पुन सँच्याउने र दर्ता गर्ने काम हुन्छ । नक्सा सबै ठीक भइसकेपछि फाइल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकोमा पुग्छ ।

४। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकोमा पुगिसकेपछि निवेदकले भवनको नक्सा सहित गाउपालिका वा नगर पालिकाले तोकेको ढाँचामा दरखास्त दिनुपर्छ । रितपूर्वक प्राप्त दरखास्त बमोजिम भवन निर्माणबाट संधियार कसलाई मर्का पर्ने भए विवरण खुलाई १५ दिनभित्र उजुर गर्नका लागि कार्यालयमा, संधियारको घरदैलोमा र भवन निर्माण हुने ठाउँमा सबैले देख्ने गरी सूचना टाँस नगरपालिकाले गर्छ । सूचनाको म्याद नाघेको ३ दिनभित्र नेपाल सरकारले तोकेको बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम भवन निर्माण गर्न मिल्ने वा नमिल्ने कुराको जाँचबुझ गरी नगरपालिकाको सम्बन्धित कर्मचारीले प्रतिवेदन पेश गर्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले रितपूर्वकको विवरण र प्रमाण पुगेको ७ दिनभित्र भवन निर्माणको अनुमति दिन्छ ।

५। अनुमति दिइसकेपछि आवश्यक दस्तुर बुझाएर प्लिन्थ लेभलसम्मको निर्माण इजाजतको लागि निवेदन दिनुपर्छ । निवेदन दिइसकेपछि नगरपालिकाको इन्जिनियरद्वारा तपाईँलाई परामर्श दिइन्छ र प्लिन्थ लेबलसम्मको निर्माण अनुमति जारी गर्ने काम गरिन्छ ।


पहिले नै स्वीकृत लिइसकेको नक्सामा घर बनाउने क्रममा तला थप्ने वा डिजाइन सामान्य रुपमा बदल्नु परेमा कस्तो प्रकृया हुन्छ ?

यदि कुनै पनि जमिनमा घर बनाउने क्रममा नक्सामा सामान्य परिवर्तन गर्नुपर्यो वा सामान्य थपघट गर्नुपर्यो भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनऽ २०७४ को दफा ३५ बमोजिम निर्धारित मापदण्ड अनुकूल हुने गरी संशोधित नक्सा पेस गर्नुपर्छ । यसमा तपाईँलाई नगरपालिकाले आवश्यक दस्तुर तिरेपछि स्वीकृति प्रदान गर्दछ । तर हाउजिङऽ होटल तथा व्यावसायिक भवनहरुको लागि भने यो व्यवस्था लागु हुँदैन ।

 

clock-icon 3 weeks ago
Contact Us